X

Dane firmy & OWH

Dane firmy

Tel.: 22 21 20 131
Faks: +49 (0) 5921 / 308388 - 18
E-mail: service@tkaniny-hemmers.pl
Stoffe Brünink & Hemmers GmbH
Thüringer Str. 1
48529 Nordhorn, Niemcy
NIP DE117044420
Urząd Skarbowy Bad Bentheim
Nr podatkowy 55/203/10307
Sąd Rejonowy Osnabrück
HRB nr 130185

Jan-Hermann Brünink
Alexander Brünink

OWH - Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Dostawy

Wytyczne (Ogólne Warunki Handlowe) dotyczą naszego sklepu internetowego (Stoffe Brünink & Hemmers GmbH) i odnoszą się do wszystkich transakcji między Sprzedawcą a Klientem. Zwracamy uwagę na warunki umowy zawieranej między Państwem a nami i dotyczące dostawy zamówionych towarów.

§1 Zakres ważności:

W przypadku zakupu naszych produktów przez nasz sklep internetowy obowiązują wyłącznie następujące Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Dodatkowe i odmienne ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W obrocie gospodarczym z przedsiębiorstwami nasze warunki sprzedaży obowiązują bez wyraźnej wzmianki również we wszystkich przyszłych transakcjach z Zamawiającym.

§2 Definicje:

(1) W rozumieniu niniejszych warunków świadczenia usług, Konsumentami są osoby fizyczne wchodzące w kontakty handlowe z firmą Stoffe Brünink & Hemmers GmbH, których to kontaktów nie można przypisać ich gospodarczej lub samodzielnej zawodowej działalności.

(2) Stroną umowy jest firma Stoffe Brünink & Hemmers GmbH, Thüringer Str. 1, 48529 Nordhorn, reprezentowana przez dyrektorów zarządzających Jana-Hermanna Brünink i Alexandra Brünink. Na ten adres należy także kierować reklamacje.

(3) Co miesiąc istnieje możliwość zamówienia do 5. próbek za jedyne 12 zł. Za szóstą próbkę i każdą kolejną doliczymy 4 zł tytułem opłaty manipulacyjnej. Próbki o wymiarach 5 x 5 cmpomogą Państwu w wyborze koloru i jakości tkaniny.

§3 Zawarcie umowy:

(1) Oferty materiałów firmy Brünink & Hemmers GmbH w sklepie internetowym stanowią niewiążącą zachętę do zamówienia towaru skierowaną do Zamawiającego.

(2) Poprzez zamówienie wybranego artykułu w sklepie internetowym Zamawiający zawiera wiążącą umowę.

(3) Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz tylko niezobowiązujący katalog online. Poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie” składasz wiążące zamówienie towarów znajdujących się w koszyku. W momencie przyjęcia zamówienia i bezpośrednio po wysłaniu towaru wysyłany jest automatyczny e-mail z potwierdzeniem. To potwierdzenie oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

(4) Jeśli z naszej strony nastąpi dostawa, choć Zamawiający nie otrzymał wcześniej potwierdzenia zamówienia, dostawa postrzegana jest jednocześnie jako ostateczne przyjęcie oferty. Jeśli zgodnie z ustępem 4 termin przyjęcia upłynął, spóźniony odbiór stanowi nową ofertę kierowaną do Zamawiającego. Poprzez rozpakowanie i użytkowanie towaru Zamawiający deklaruje przyjęcie tej oferty. Stoffe Brünink & Hemmers GmbH rezygnuje z odbioru deklaracji przyjęcia.

§4 Odstąpienie od umowy:

(1) Stoffe Brünink & Hemmers GmbH zastrzega sobie prawo do rezygnacji w przypadku błędów w pisowni, druku lub obliczeniach. Ponadto prawo to obowiązuje także wtedy, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane na temat swojej osoby lub zdolności kredytowej, jeśli otworzono postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację jego majątku lub jeśli odrzucono je z powodu niewystarczających środków do pokrycia kosztów. W takim przypadku Kupującemu udziela się prawa dokonania płatności z góry lub wniesienia zabezpieczenia.

(2) W przypadku częściowej rezygnacji należy obliczyć i zapłacić, oprócz ewentualnych roszczeń o odszkodowanie, za już wykonane świadczenia.

§5 Dostawa:

(1) Zasadniczo towar dostarczany jest z magazynu pod adres podany przez Zamawiającego.

(2) Jeśli Zamawiający jest Konsumentem, ryzyko przechodzi na Zamawiającego w chwili gdy dostawa zostaje przekazana na jego ręce. Jeśli Zamawiający jest Przedsiębiorcą, ryzyko przechodzi na niego, kiedy tylko firma Stoffe Brünink & Hemmers GmbH dostarczy towar spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji odpowiedzialnej za wysyłki.

(3) Jeśli możliwość wykonania dostawy jest zależna od sytuacji, w której firma Stoffe Brünink & Hemmers GmbH sama otrzyma terminową dostawę od dostawcy produktów wstępnych, a dostawa nie powiedzie się z powodów niezależnych od Stoffe Brünink & Hemmers GmbH, obie strony mają prawo do odstąpienia od umowy. W takim wypadku Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odszkodowania. Zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany, że dostawa nie jest możliwa, a wszelkie dokonane już płatności zostaną natychmiast zwrócone.

(4) Powyższe postanowienia stosuje się również, gdy dostawa jest utrudniona lub uniemożliwiona z powodu siły wyższej lub innych zdarzeń niezależnych od Stoffe Brünink & Hemmers GmbH. Do takich zdarzeń zaliczają się m.in.: pożar, powódź, strajk itp., które nie są wpisane w ryzyko Stoffe Brünink & Hemmers GmbH. W wyżej wymienionych przypadkach Zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany, że dostawa nie jest możliwa, a wszelkie dokonane już płatności zostaną natychmiast zwrócone.

§5 Ceny, Koszty przesyłki:

(1) Wszystkie ceny zawierają podatek obrotowy według aktualnie obowiązującej stawki.

(2) Koszty wysyłki ponosi Zamawiający i są one wykazane oddzielnie.

§6 Płatność, zaleganie z płatnością:

(1) Cena kupna jest płatna od razu po zawarciu umowy; zapłatę można uiścić za pomocą sposobów płatności oferowanych przez Stoffe Brünink & Hemmers GmbH. Zapłata przez rachunek jest możliwa tylko wówczas, gdy wcześniej zostało już pomyślnie zrealizowane jedno zamówienie, które nie składało się wyłącznie ze wzorów.

(2) Jeśli Kupujący zwleka z płatnościami, odpowiada on za wszelkie zaniedbania oraz za przypadkowe niewykonanie lub pogorszenie usługi, chyba że szkoda wystąpiła po dokonaniu płatności w terminie.

(3) Ustalenie to nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu dodatkowych szkód. Stoffe Brünink & Hemmers GmbH zastrzega sobie w szczególności prawo do żądania zwrotu przez Kupującego naliczonych przez osoby trzecie opłat, wraz ze stosowną opłatą manipulacyjną, poprzez księgowania stornujące.

§6 Prawo własności:

Do chwili spłacenia wszelkich wierzytelności dostarczony towar pozostaje własnością Stoffe Brünink & Hemmers GmbH. Dopóki własność nie przejdzie na Zamawiającego, jest on zobowiązany ostrożnie obchodzić się z zakupionym towarem.

§7 Prawo do potrącenia, prawo do zatrzymania:

Prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostaną uznane przez Stoffe Brünink & Hemmers GmbH za bezsporne i prawomocne. Do wykonania prawa zatrzymania Zamawiający jest uprawniony tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

§8 Gwarancja odnośnie wad:

(1) Jeśli w chwili przejścia ryzyka zamówiony towar ma wady i z tego powodu nie nadaje się do zastosowania przewidzianego w umowie, Zamawiający ma prawo wybrać usunięcie wady poprzez naprawę/poprawki lub dostarczenie nowego towaru w ustawowym terminie gwarancji.

(2) Jeśli świadczenie uzupełniające zakończy się niepowodzeniem, co zazwyczaj ma miejsce po drugiej bezskutecznej próbie, Zamawiający ma prawo żądać redukcji (obniżenia) ceny kupna, odstąpić od umowy lub żądać odszkodowania. Jeśli Zamawiający bez skutku wyznaczył firmie Stoffe Brünink & Hemmers GmbH rozsądny termin wypełnienia świadczenia dodatkowego, może on żądać odszkodowania lub zwrotu wydatków zamiast wyżej wspomnianego świadczenia, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

(3) Jeśli Zamawiający kupował jako Konsument, w przypadku wad przy zakupie nowych rzeczy jego przewidziane przez prawo roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu w ciągu dwóch lat od przejścia ryzyka.

(4) Jeśli Zamawiający jest Przedsiębiorcą, roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu w ciągu 12 miesięcy od dostawy towaru Klientowi przez Stoffe Brünink & Hemmers GmbH. Przy sprzedaży towarów używanych gwarancja jest wyłączona.

§9 Rożnica kolorów:

Za różnice między kolorami towarów na zdjęciach w sklepie internetowym a kolorami towarów dostarczonych Sprzedający nie odpowiada. W związku z powyższym wyraźnie wskazuje się na możliwość zamówienia próbek. Typowe różnice w kolorach i strukturze pomiędzy dostarczoną próbką a dostarczonym towarem, ew. poszczególnymi dostawami, są nieuniknione i nie stanowią wady.

§10 Ograniczenie odpowiedzialności:

(1) Sprzedający odpowiada w sposób nieograniczony zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności.

(2) Za szkody inne niż powstałe w wyniku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, Stoffe Brünink & Hemmers GmbH odpowiada tylko wówczas, gdy nasza firma, nasi pomocnicy w wykonywaniu świadczeń lub pomocnicy w działaniu dopuszczą się celowego lub rażąco niedbałego działania lub zawinionego naruszenia ważnego zobowiązania umownego. Odpowiedzialność wychodząca poza rekompensatę szkód jest wykluczona. Postanowienia ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (Produkthaftungsgesetz) pozostają nienaruszone.

(3) W przypadku nieumyślnego i lekkiego naruszenia znaczących zobowiązań umownych, wysokość odpowiedzialności Sprzedającego ogranicza się do typowej dla umowy, dającej się przewidzieć szkody, która z reguły nie przekracza ceny kupna zamówionego towaru. Istotne zobowiązania umowne to takie zobowiązania, które w pierwszej kolejności umożliwiają należytą realizację umowy i na których przestrzeganie Kupujący może regularnie liczyć.

(4) Obowiązują ustawowe przepisy dotyczące przedawnienia.

§11 Podporządkowanie prawne i sąd właściwy::

(1) Stosunki handlowe pomiędzy Stoffe Brünink & Hemmers GmbH a Zamawiającym podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

(2) Sądem właściwym miejscowo jest Nordhorn, o ile Zamawiający jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego.

Informacje Rozstrzyganie sporów Online

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna będzie platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Wstecz